Monday, April 23, 2012

Sangeetha mattu Tantrajnana (Music and Technology)

¸ÀAVÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁУÀ

±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀªÀ£ÀÄß DzÀµÀÄÖ ±ÀÄzÀÞªÁV G½¹PÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀ £ÀªÀÄä »jAiÀÄgÀÄ CzÀ£ÀÄß CµÉÖà PÁ¼ÀfªÀ»¹ AiÀÄĪÀ-D¸ÀPÀÛ PÀ¯ÁPÁAQëUÀ½UÉ ªÀUÁð¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. DzÀgÀÆ ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ vÁAwæPÀ dUÀwÛ£À C§âgÀzÀ°è J°è D PÀ¯Á±ÀÄzÀÞvÉAiÀÄ ªÀÄlÖ PÀÄUÀÄΪÀÅzÉÆÃ, J°è CªÀgÀ ²µÀåªÀÈAzÀ PÀ¯Á¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀÄ DgÁzsÀ£ÉAiÀÄ°è ¯ÉÆÃ¥ÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀĪÀgÉÆà JA§ DvÀAPÀPÉÌ CªÀgÀÄ M¼ÀUÁVgÀĪÀÅzÀÆ ¤d. FV£À vÁAwæPÀªÀÇ-AiÀiÁAwæPÀªÀÇ DzÀ dUÀvÀÛ£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ ºÁUÀ¤ß¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀdªÉÃ. DzÀgÉ EzÉà «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß E£ÉÆßAzÀÄ zÀȶÖPÉÆãÀ¢AzÀ £ÉÆÃrzÀgÉ FV£À vÁAwæPÀvÀ¬ÄAzÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ PÀ¯Á¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä WÀ£ÀvÉ PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀîzÉ E£ÀÄß ªÀÈ¢Þ¸ÀÄwÛzÉ. vÁAwæPÀvɬÄAzÁV PÀ¯ÉAiÀÄ ¤gÀÆ¥ÀuÉ vÀÄA¨Á ¸ÀÄ®¨sÀªÁVzÀÄÝ £ÀªÀÄä J¯Áè PÀ¯Á¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ «±ÀézÁzÀåAvÀ SÁåwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÉ. »ÃUÁV £ÀªÀÄä »jAiÀÄjAzÀ §¼ÀĪÀ½AiÀiÁV £ÀªÀÄUÉ §AzÀ J¯Áè PÀ¯Á¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄgÀQëvÀ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃjªÉ JAzÀAvÁ¬ÄvÀÄ.

PÀ¯Á¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ JAzÀªÉÄÃ¯É C°è §¼À¸À¯ÁUÀĪÀ °¦, £ÀÄr¸ÀĪÀ ªÁzÀå, GqÀÄUÉ-vÉÆqÀÄUÉ, gÀAUÀ«£Áå¸À »ÃUÉ J¯Áè CA±ÀUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃjPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. FV£À vÁAwæPÀvɬÄAzÀ E°èAiÀÄÆ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ DVªÉ. E°è £Á£ÀÄ ºÉüÀºÉÆgÀngÀĪÀÅzÀÄ D ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀ M¼ÉîAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À §UÉÎ.

vÀAwªÁzÀåUÀ¼À°è ªÀAiÉÆð£ï CxÀªÀ ¦nÃ®Ä ªÁzÀåªÀÇ MAzÀÄ. PÀ£ÁðlPÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀzÀ ¥Àæ¸ÀÄÛwAiÀÄ°è EzÀgÀ ¸ÁÜ£À C£ÀWÀåð. F ªÁzÀå ¨ÉÃgÉ vÀAwªÁzÀåUÀ½UÉ ºÉÆð¹zÁUÀ UÁvÀæzÀ°è aPÀÌzÀÄ ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¸ÀÆPÀëöä ªÁzÀå. ¥ÉnÖUÉ, CAUÀÄ° ¥sÀ®PÀ (Finger board) ªÀÄvÀÄÛ ©gÀqÉ ¥ÉnÖUÉ (Peg Box) EªÀÅ F ªÁzÀåzÀ ªÀÄÄRå ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV CAUÀÄ° ¥sÀ®PÀzÀ CzsÀð¨sÁUÀ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÁV MAzÀÄ ºÀAvÀzÀ £ÀAvÀgÀ JvÀÛgÀzÀ ¸ÀégÀUÀ¼À£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ¸Àé®à ºÉZÀÄÑ ¥ÀæAiÀiÁ¸À¥ÀqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÀAqÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ D¸ÀPÀÛ ªÀAiÉÆð£ï PÀ¯Á«zÀgÀÄ vÀªÀÄä C£ÀÄPÀÆ®PÀÌ£ÀÄUÀÄtªÁV «zÀÄåvï ªÀAiÉÆð£ï (Electric violin) UÀ¼À vÀAiÀiÁjAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ. EAvÀºÀzÉÝà MAzÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÉÄʸÀÆj£À AiÀĪÀPÀ  gÁWÀªï C¤¯ïPÀĪÀiÁgï PÀÆqÀ ªÀiÁrzÁÝgÉ. 

JAf¤AiÀÄjAUï «zÁåyðAiÀiÁVgÀĪÀ gÁWÀªï «zÁé£ï ºÀZï.PÉ.£ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð CªÀgÀ°è ¦nÃ®Ä C¨sÁå¸ÀzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ CªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀµÀð£ÀzÀ°è MAzÀÄ «µÉñÀ ªÀAiÉÆð£ï ªÁzÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀȶֹzÁÝgÉ. E°è CªÀgÀÄ ªÀÄÄRåªÁV §zÀ¯Á¬Ä¹gÀĪÀÅzÀÄ ªÀAiÉÆð£ï £À ¥ÉnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß. F ªÁzÀåzÀ°è £Á®ÆÌ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀÄvÁÛ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV J¯Áè ¸ÁܬÄUÀ¼À£ÀÄß ¤RgÀªÁV £ÀÄr¸À§ºÀÄzÀÄ J£ÀÄßvÁÛgÉ gÁWÀªï. E°è vÉÃUÀ (Teak), ºÉÆ£Éß (Sal), gÉÆøï, J¨ÉÆä »ÃUÉ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ£ÀÄUÀÄtªÁV £Á£Á §UÉAiÀÄ ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß EªÀgÀÄ §¼À¹zÁÝgÉ. G½, CgÀ, »ÃUÉà ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ DAiÀÄÄzsÀUÀ¼À §¼ÀPɬÄAzÀ ªÁzÀåPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁzÀ DPÁgÀ ¸Àȶֹ ¸ÀtÚ PÀĸÀÄjà PÉ®¸À¢AzÀ ¸ÀÄAzÀgÀ UÉƽ¹zÁÝgÉ gÁWÀªï.
¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV vÀvÀ/vÀAw ªÁzÀåUÀ¼À £ÁzÀ GAmÁUÀĪÀÅzÀÄ CzÀgÀ mÉƼÁîzÀ ¥ÉnÖUÉ EAzÀ. DzÀgÉ E°è gÁWÀªï ¥ÉnÖUÉ E®èzÉ ¤«Äð¹gÀĪÀ ªÀAiÉÆð£ï £À £ÁzÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀ®Ä CªÀgÀÄ PÁAmÁåPïÖ ªÉÄÊPï (Contact Mick) C£ÀÄß §¼À¹zÁÝgÉ. ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ F zsÀé¤ ªÀzsÀðPÀzÀ ¤RgÀ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¤zsÀðj¸À¯ÁVzÉ J£ÀÄßvÁÛgÉ gÁWÀªï.

vÀªÀÄä ¥ÉÆõÀPÀgÀÆ ºÁUÀÄ UÀÄgÀÄUÀ¼À ¥ÉÆæÃvÁìºÀ¢AzÀ EzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀĪÀ EªÀgÀÄ F ªÁzÀåªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä UÀÄgÀÄUÀ¼À®èzÉ SÁåvÀ-¤¥ÀÄt ªÀAiÉÆð£ï «zÁéA¸ÀgÁzÀ ºÉZï.J£ï.¨sÁ¸ÀÌgï, ªÉÄʸÀÆgÀÄ ²æÃPÁAvï ªÀÄÄAvÁzÀªÀjAzÀ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ ¥ÀjµÀÌgÀuÉUÉ M¼À¥Àr¹zÁÝgÉ. EzÀjAzÁV ªÁzÀåzÀ UÀÄtªÀÄlÖ ºÉaѸÀ®Ä gÁWÀªï AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÁÝgÉ.
F D«±ÁÌgÀzÀ AiÀıÀ¹ì£À £ÀAvÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄÄA¢£À ºÉeÉÓ ªÀÄr¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀ ªÀAiÉÆð£ï (Foldable violin) £À PÀqÉUÉ. F ¤nÖ£À°è gÁWÀªï FUÁUÀ¯É PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁVzÁÝgÉ. F ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ®Æè EªÀgÀÄ AiÀıÀ¹éAiÀiÁUÀ° JAzÀÄ £ÁªÉ¯Áè ºÁgÉʸÉÆÃt.
¸ÀAVÃvÀ PÉëÃvÀæzÀ°è£À ªÀÄvÀÛµÀÄÖ vÁAwæPÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀAvÀÄUÀ¼À°è ¤ÃªÀÅ NzÀ§ºÀÄzÀÄ.

- ¸ÀÄZÉÃvÀ£ï gÀAUÀ¸Áé«Ä.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna Veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Want To Get In Touch With Me?

Contact
SUCHETHAN.R
+91-98456-93678
Bangalore, India