Dr. SUCHETHAN RANGASWAMY

I AM

image
ABOUT

Dr. SUCHETHAN RANGASWAMY

Born on 18 June, 1979 in Bengaluru, Karnataka, Suchethan Rangaswamy is a Carnatic classical vocalist, veena player, actor and founder of Sumadhura Education And Cultural Trust in Bangalore. He is known for his roles in popular television serials and films like Muktha Muktha, Chitralekha, Putta Gowri Maduve, Anuraga Sangama and Nagini

Since 1998, Rangaswamy has been composing and arranging music for albums and TV series. He has also been performing live in various events and cultural shows all over India as well as many other countries. He is presently the mentor for the television reality show Saregamapa on Zee Kannada. He had been invited as a guest and judge for some of the major music competitions in Karnataka. He joined as the Professor of Music at Alliance University in 2015.

Rangaswamy was a member of Jazz-fusion band of Bangalore Veenar from 2009 to 2012. He along with international award winning musician Jim Ankan Deka composed four songs for the band. Their single Eastwards from the album Timeless has been considered as one of the best instrumental fusion tracks in the country and has been included in many other albums such as 'Heritage Hues - Music That Celeberates India' by Songdew and 'Strings Attached' by Music Aloud.

With the support of his father G Rangaswamy, Suchethan took initial training in music at the age of 4 from his mother and Carnatic classical musician Suma Rangaswamy. He continued his Carnatic classical vocal training from various stalwarts of music like Dr.Sarvamangala Shankar, M.S.Vidya, Dr.P.Ramaa, Padmabhushana Dr.R. K. Srikantan and Kalaimamani P. Unnikrishnan for many years. Rangaswamy also took training in Veena under T.Sharada and Ganakalabhushana Dr.Suma Sudhindra. He is presently pursuing his PhD in voice culture (Voice culture, the lesser known secrets).


Education
Bangalore University

Bachelor of Science

M.E.S College of Arts, Science and Commerce

Master of Fine Arts

MSRIT

Bachelor of Engineering


Experience
Professor of Music

Alliance University

Founder

Sumadhura Education And Cultural Trust

Mentor

Saregamapa Zee Kannada


My Skills
Veena
Carnatic Classical Vocal
Acting
Live Music

12

Awards Won

Numerous

Happy Listeners

More than 100

Projects Done

Over 300

Concerts

WORKS

As an Actor

Fusce quis volutpat porta, ut tincidunt eros est nec diam erat quis volutpat porta

As a Carnatic Classical Musician

Fusce quis volutpat porta, ut tincidunt eros est nec diam erat quis volutpat porta

As a Musician

Fusce quis volutpat porta, ut tincidunt eros est nec diam erat quis volutpat porta

Serials

Fusce quis volutpat porta, ut tincidunt eros est nec diam erat quis volutpat porta

Albums

Fusce quis volutpat porta, ut tincidunt eros est nec diam erat quis volutpat porta

Films

Fusce quis volutpat porta, ut tincidunt eros est nec diam erat quis volutpat porta

BLOG

As a teacher at Eastern Fare


I will also b teaching in KORMANGALA from this May 5th . For details follow the link

http://www.easternfare.blogspot.in/p/carnatic-vocals-and-veena-classes.html

regards
Suchethan Rangaswamy

Sangeetha mattu Tantrajnana (Music and Technology)


¸ÀAVÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁУÀ

±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀªÀ£ÀÄß DzÀµÀÄÖ ±ÀÄzÀÞªÁV G½¹PÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀ £ÀªÀÄä »jAiÀÄgÀÄ CzÀ£ÀÄß CµÉÖà PÁ¼ÀfªÀ»¹ AiÀÄĪÀ-D¸ÀPÀÛ PÀ¯ÁPÁAQëUÀ½UÉ ªÀUÁð¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. DzÀgÀÆ ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ vÁAwæPÀ dUÀwÛ£À C§âgÀzÀ°è J°è D PÀ¯Á±ÀÄzÀÞvÉAiÀÄ ªÀÄlÖ PÀÄUÀÄΪÀÅzÉÆÃ, J°è CªÀgÀ ²µÀåªÀÈAzÀ PÀ¯Á¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀÄ DgÁzsÀ£ÉAiÀÄ°è ¯ÉÆÃ¥ÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀĪÀgÉÆà JA§ DvÀAPÀPÉÌ CªÀgÀÄ M¼ÀUÁVgÀĪÀÅzÀÆ ¤d. FV£À vÁAwæPÀªÀÇ-AiÀiÁAwæPÀªÀÇ DzÀ dUÀvÀÛ£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ ºÁUÀ¤ß¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀdªÉÃ. DzÀgÉ EzÉà «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß E£ÉÆßAzÀÄ zÀȶÖPÉÆãÀ¢AzÀ £ÉÆÃrzÀgÉ FV£À vÁAwæPÀvÀ¬ÄAzÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ PÀ¯Á¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä WÀ£ÀvÉ PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀîzÉ E£ÀÄß ªÀÈ¢Þ¸ÀÄwÛzÉ. vÁAwæPÀvɬÄAzÁV PÀ¯ÉAiÀÄ ¤gÀÆ¥ÀuÉ vÀÄA¨Á ¸ÀÄ®¨sÀªÁVzÀÄÝ £ÀªÀÄä J¯Áè PÀ¯Á¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ «±ÀézÁzÀåAvÀ SÁåwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÉ. »ÃUÁV £ÀªÀÄä »jAiÀÄjAzÀ §¼ÀĪÀ½AiÀiÁV £ÀªÀÄUÉ §AzÀ J¯Áè PÀ¯Á¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄgÀQëvÀ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃjªÉ JAzÀAvÁ¬ÄvÀÄ.

PÀ¯Á¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ JAzÀªÉÄÃ¯É C°è §¼À¸À¯ÁUÀĪÀ °¦, £ÀÄr¸ÀĪÀ ªÁzÀå, GqÀÄUÉ-vÉÆqÀÄUÉ, gÀAUÀ«£Áå¸À »ÃUÉ J¯Áè CA±ÀUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃjPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. FV£À vÁAwæPÀvɬÄAzÀ E°èAiÀÄÆ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ DVªÉ. E°è £Á£ÀÄ ºÉüÀºÉÆgÀngÀĪÀÅzÀÄ D ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀ M¼ÉîAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À §UÉÎ.

vÀAwªÁzÀåUÀ¼À°è ªÀAiÉÆð£ï CxÀªÀ ¦nÃ®Ä ªÁzÀåªÀÇ MAzÀÄ. PÀ£ÁðlPÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀzÀ ¥Àæ¸ÀÄÛwAiÀÄ°è EzÀgÀ ¸ÁÜ£À C£ÀWÀåð. F ªÁzÀå ¨ÉÃgÉ vÀAwªÁzÀåUÀ½UÉ ºÉÆð¹zÁUÀ UÁvÀæzÀ°è aPÀÌzÀÄ ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¸ÀÆPÀëöä ªÁzÀå. ¥ÉnÖUÉ, CAUÀÄ° ¥sÀ®PÀ (Finger board) ªÀÄvÀÄÛ ©gÀqÉ ¥ÉnÖUÉ (Peg Box) EªÀÅ F ªÁzÀåzÀ ªÀÄÄRå ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV CAUÀÄ° ¥sÀ®PÀzÀ CzsÀð¨sÁUÀ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÁV MAzÀÄ ºÀAvÀzÀ £ÀAvÀgÀ JvÀÛgÀzÀ ¸ÀégÀUÀ¼À£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ¸Àé®à ºÉZÀÄÑ ¥ÀæAiÀiÁ¸À¥ÀqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÀAqÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ D¸ÀPÀÛ ªÀAiÉÆð£ï PÀ¯Á«zÀgÀÄ vÀªÀÄä C£ÀÄPÀÆ®PÀÌ£ÀÄUÀÄtªÁV «zÀÄåvï ªÀAiÉÆð£ï (Electric violin) UÀ¼À vÀAiÀiÁjAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ. EAvÀºÀzÉÝà MAzÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÉÄʸÀÆj£À AiÀĪÀPÀ  gÁWÀªï C¤¯ïPÀĪÀiÁgï PÀÆqÀ ªÀiÁrzÁÝgÉ. 

JAf¤AiÀÄjAUï «zÁåyðAiÀiÁVgÀĪÀ gÁWÀªï «zÁé£ï ºÀZï.PÉ.£ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð CªÀgÀ°è ¦nÃ®Ä C¨sÁå¸ÀzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ CªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀµÀð£ÀzÀ°è MAzÀÄ «µÉñÀ ªÀAiÉÆð£ï ªÁzÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀȶֹzÁÝgÉ. E°è CªÀgÀÄ ªÀÄÄRåªÁV §zÀ¯Á¬Ä¹gÀĪÀÅzÀÄ ªÀAiÉÆð£ï £À ¥ÉnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß. F ªÁzÀåzÀ°è £Á®ÆÌ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀÄvÁÛ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV J¯Áè ¸ÁܬÄUÀ¼À£ÀÄß ¤RgÀªÁV £ÀÄr¸À§ºÀÄzÀÄ J£ÀÄßvÁÛgÉ gÁWÀªï. E°è vÉÃUÀ (Teak), ºÉÆ£Éß (Sal), gÉÆøï, J¨ÉÆä »ÃUÉ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ£ÀÄUÀÄtªÁV £Á£Á §UÉAiÀÄ ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß EªÀgÀÄ §¼À¹zÁÝgÉ. G½, CgÀ, »ÃUÉà ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ DAiÀÄÄzsÀUÀ¼À §¼ÀPɬÄAzÀ ªÁzÀåPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁzÀ DPÁgÀ ¸Àȶֹ ¸ÀtÚ PÀĸÀÄjà PÉ®¸À¢AzÀ ¸ÀÄAzÀgÀ UÉƽ¹zÁÝgÉ gÁWÀªï.
¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV vÀvÀ/vÀAw ªÁzÀåUÀ¼À £ÁzÀ GAmÁUÀĪÀÅzÀÄ CzÀgÀ mÉƼÁîzÀ ¥ÉnÖUÉ EAzÀ. DzÀgÉ E°è gÁWÀªï ¥ÉnÖUÉ E®èzÉ ¤«Äð¹gÀĪÀ ªÀAiÉÆð£ï £À £ÁzÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀ®Ä CªÀgÀÄ PÁAmÁåPïÖ ªÉÄÊPï (Contact Mick) C£ÀÄß §¼À¹zÁÝgÉ. ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ F zsÀé¤ ªÀzsÀðPÀzÀ ¤RgÀ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¤zsÀðj¸À¯ÁVzÉ J£ÀÄßvÁÛgÉ gÁWÀªï.

vÀªÀÄä ¥ÉÆõÀPÀgÀÆ ºÁUÀÄ UÀÄgÀÄUÀ¼À ¥ÉÆæÃvÁìºÀ¢AzÀ EzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀĪÀ EªÀgÀÄ F ªÁzÀåªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä UÀÄgÀÄUÀ¼À®èzÉ SÁåvÀ-¤¥ÀÄt ªÀAiÉÆð£ï «zÁéA¸ÀgÁzÀ ºÉZï.J£ï.¨sÁ¸ÀÌgï, ªÉÄʸÀÆgÀÄ ²æÃPÁAvï ªÀÄÄAvÁzÀªÀjAzÀ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ ¥ÀjµÀÌgÀuÉUÉ M¼À¥Àr¹zÁÝgÉ. EzÀjAzÁV ªÁzÀåzÀ UÀÄtªÀÄlÖ ºÉaѸÀ®Ä gÁWÀªï AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÁÝgÉ.
F D«±ÁÌgÀzÀ AiÀıÀ¹ì£À £ÀAvÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄÄA¢£À ºÉeÉÓ ªÀÄr¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀ ªÀAiÉÆð£ï (Foldable violin) £À PÀqÉUÉ. F ¤nÖ£À°è gÁWÀªï FUÁUÀ¯É PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁVzÁÝgÉ. F ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ®Æè EªÀgÀÄ AiÀıÀ¹éAiÀiÁUÀ° JAzÀÄ £ÁªÉ¯Áè ºÁgÉʸÉÆÃt.
¸ÀAVÃvÀ PÉëÃvÀæzÀ°è£À ªÀÄvÀÛµÀÄÖ vÁAwæPÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀAvÀÄUÀ¼À°è ¤ÃªÀÅ NzÀ§ºÀÄzÀÄ.

- ¸ÀÄZÉÃvÀ£ï gÀAUÀ¸Áé«Ä.

Suchethan Rangaswamy's concert on 29th april 2012


Suchethan Rangaswamy performed at the Carnatic Classical Vocal Concert on April 29, 2012 at Ganapathi Temple at JP Nagar in Mysore.

My Concert


Suchethan Rangaswamy's Carnatic classical vocal concert In "AAVANI SHANKAR MUTT", Basaveshwaranagar

A write up on Suchethan Rangaswamy in BANGALORE MIRROR

Check this
http://www.bangaloremirror.com/article/10/2011092820110928004444771ac5222c6/Former-techie-now-teaches-music-over-the-net.html

Bhava Chetana


PLs Be at H.N.Kalakshetra on 22nd sep by 7pm for our program BHAVACHETANA .. a program of Kannada bhaavageethe. for details contact me

Want To Get In Touch With Me?

Contact
SUCHETHAN.R
+91-98456-93678
Bangalore, India